Home2020-05-08T07:26:20+00:00

ความเป็นมา

           สะพานปลานครศรีธรรมราชเดิมได้จัดตั้งขึ้นเป็นท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมงที่มาจากข้อเรียกร้องของชาวประมงและจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ แม่น้ำปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  บนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ เนื้อที่ 115ไร่

ในปี 2509   องค์การสะพานปลาได้เสนอขอความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อก่อสร้างเป็นท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่มาศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ และรัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณความช่วยเหลือเป็นเงิน 467 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราชเมื่อ วันที่ 4  กันยายน  2530  โดยแบ่งเป็นระยะที่ 1 ก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงความยาว 253  เมตรและท่าเทียบเรือลงน้ำมันและน้ำแข็ง 25 เมตร เป็นเงิน 220  บาท ระยะที่ 2 ก่อสร้างโรงประมูลคัดเลือกสัตว์น้ำ สำนักงานท่าเทียบเรือประมง อาคารแพปลา ตลาดขนส่งสัตว์น้ำ โรงน้ำแข็ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นเงิน  247 ล้านบาท  ทั้งนี้องค์การสะพานปลาได้สมทบงบประมาณในการก่อสร้างประกอบด้วย การถมดินพื้นที่โครงการ ถนนทางเข้าโครงการ (และบางส่วนได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นเงิน 32.0027 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 499,002,700 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น ๔  [...]

By |มีนาคม 4th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทดลองการใช้เครื่องอัตโนมัติโครงการพัฒนาและติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ(เรือธงไทย)ระยะที่2

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ที่สะพานปลานครศรีธรรมราช เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่แลและบริหารจัดการระบบ(system Administration)ร่วมกับพนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช [...]

By |กุมภาพันธ์ 27th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจุติพร   ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช [...]

By |กุมภาพันธ์ 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Wep Conferenceกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจุติพร [...]

By |กุมภาพันธ์ 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช [...]

By |กุมภาพันธ์ 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องอัตโนมัติที่สะพานปลานครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท [...]

By |กุมภาพันธ์ 7th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป.|0 Comments