โครงสร้างบุคลากร

/โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร2019-02-07T09:37:40+00:00

สำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

น.ส.จุติพร ไชยมณี
น.ส.จุติพร ไชยมณีหัวหน้าสำนักงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

น.ส.อัญชิษฐา วรรณโกวัฒน์
น.ส.อัญชิษฐา วรรณโกวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

ฝ่ายธุรการ

นายวิชิต พูลสวัสดิ์
นายวิชิต พูลสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ 6
นายชัยพงษ์ ไชยมณี
นายชัยพงษ์ ไชยมณีเจ้าหน้าที่ธุรการ 3