การดำเนินงาน2019-02-11T07:25:18+00:00

การดำนินงาน

การให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ   สะพานปลานครศรีธรรมราชมี ท่าเทียบเรือประมง ความยาวประมาณรวม 253 เมตร สำหรับให้บริการแก่เรือประมงทั่วไป

            การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ  สะพานปลานครศรีธรรมราช มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ โดยมีมาตรการด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking) การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำ   การใช้น้ำสะอาดในกิจกรรม แล ะการบำบัดน้ำที่ใช้ในกิจกรรมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก่อนปล่ยลงสู่ลำคลองสาธารณะ

สะพานปลานครศรีธรรมราชได้รับการตรวจประเมินสุชลักษณะท่าเทียบเรือประมงโดยกรมประมงปีละ 2 ครั้ง

ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่อง   ในปัจจุบันมีพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นฐานของการประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ (กุ้ง) 2 โรง ผู้แปรรูปท้องถิ่นสัตว์น้ำขั้นต้น (Pre processing) จำนวนประมาณ 2 ราย

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาดและสถิติประมง   เผยแพร่ข้อมูลสถิติประมง ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวปไซด์  www.fishmarket.co.th

ให้สินเชื่อการประมงและส่งเสริมอาชีพประมง  ดำเนินการให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ ซ่อมแซมเรือประมงแก่ชาวประมง  ตลอดจนการให้สินเชื่อสำหรับการซื้อขายสัตว์น้ำ กับผู้ประกอบการแพปลา 3 ราย

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆนอกจากนี้ยัง ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง  การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมประมงและสหกรณ์ประมงในท้องถิ่น  ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ควบคุมดูแลการจำหน่ายน้ำมันม่วงตามโ ครงการจำหน่ายน้ำมันราคาถูกให้กับชาวประมงในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

สะพานปลานครศรีธรรมราชได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่สะพานปลานครศรีธรรมราชตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง   IUU ( Illegal  , Unreported , and Unregulated Fishing)ของรัฐาบาล  ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ท่าเทียบเรือประมงยาว 253 เมตร ให้บริการกับเรือประมงในประเทศ
 • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด 7,253 ตารางเมตร
 • ลานจอดรถสำหรับธุรกิจเนื้อที่ 10,126 ตารางเมตร
 • อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยของชาวประมง 20 คูหา
 • โรงงานแปรรูป สัตว์น้ำ (แปรรูปกุ้ง) 2   แห่ง
 • อาคารระบบผลิตน้ำสะอาดสำหรับใช้ในกิจกรรมท่าเทียบเรื่อกำลังผลิต 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • อาคารระบบบำบัดน้ำทิ้ง กำลังผลิต 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์       

 • ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสัตว์น้ำในพื้นที่
 • ศูนย์กลางการแปรรูปสัตว์น้ำในภูมิภาคภาคใต้ตอนล่าง

สถิติที่สำคัญ

ปีงบ
ประมาณ
ปริมาณ
สัตว์น้ำ  (ตัน)
มูลค่า
สัตว์น้ำ(บาท)
ปริมาณ
เรือ  (เที่ยว)
ปริมาณรถบรรทุก(คัน)
2549 7,854 199,702,663 484 2,570
2550 2,797 88,037,139 769 859
2551 2,651 101,914,503 764 467
2552 4,166 111,243,488 795 814
2553 3,726 128,546,810 687 630
2554 3,306 117,471,366 662 602
2555 3,352 121,571,131 499 522
2556 2,177 71,081,538 277 378
2557 2,000 68,731,231 192 812
2558 2,511 81,870,486 229 1,155
2559 2,222 99,026,912 283 1,247
2560 3,494 186,330,782 475 1,637
2561 4,997 272563568 608 841

ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ปลาทรายแดง ปลาเบญจพรรณ ปลาหมึก

ประเภทเรือประมงที่สำคัญ ได้แก่  เรืออวนลาก

ผลการดำเนินงาน

ปีงบ
ประมาณ
รายได้ รายจ่าย กำไร/ขาดทุน
2549 10,508,333.03 11,304,418.59 -796,085.56
2550 15,377,037.44 13,080,753.63 2,296,283.81
2551 12,521,704.77 13,937,725.07 -1,416,020.30
2552 11,744,140.45 14,566,977.88 -2,822,837.43
2553 11,777,376.83 14,921,438.36 -3,144,061.53
2554 12,005,782.59 14,842,195.45 -2,836,412.86
2555 11,984,336.41 14,740,552.79 -2,756,216.38
2556 11,411,406.47 13,904,400.04 2,492,993.57
2557 10,507,860.60 12,713,089.57 -2,2052,28.97
2558 11,795,914.47 13,654,127.40 -1,858,212.93
2559 10,105,780.73 13,122,652.75 -3,016,872.02
2560 10,436,125.10 13,443,699.29 -3,007,574.19

หมายเหตุ : ปี 2556 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

แผนงานและโครงการที่สำคัญ

 • โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมตลาดสัตว์น้ำจืด
 • โครงการจัดตั้งเขตพื้นที่อุตสาหกรรมประมง