ข่าวกิจกรรม

/ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม2019-02-21T08:13:14+00:00

  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราชเดินทางไปเยี่ยมคาราวะและอำลาท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากได้รับคำส่ั่งให้ไปรับตำแหน่งใหม่เป็น หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

By |เมษายน 19th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เข้าร่วมประชุมและต้อนรับท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต๕(นางอุมาพร พิมลบุตร)ติดตามงานที่จังหวัดนครศรีฯ

      เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมและต้อนรับท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๕ (นางอุมาพร พิมลบุตร)เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)  ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช    

By |เมษายน 2nd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

       เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี  หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ หอประชุมไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาชา จังหวัดนครศรีธรรมราช การแต่งกายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุดบาติกสีฟ้าดอกรวงผึ้ง

By |มีนาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี่การจัดการ มทร.ศึกษาดูงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยี่การจัดการ สาขา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จำนวน ๓ คน ได้เดินทางมาศึกษาดูแลงานกิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้ำและการให้บริการเรือประมงจอดขนถ่ายสัตว์น้ำ การบันทึกข้อมูล การจัดทำสถิติฯลฯ      

เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และคณะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

           เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และคณะเดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมเยือนประชานที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อน"ปาบึก" ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สวนสาธารณะศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)ในงานมหกรรมมอบความสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ หลังภัยปาบึก

By |มีนาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เข้าร่วมประชุมการติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  ชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจุติพร ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้ไปเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรววงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร)เป็นประธานการประชุม เนื่องจากได้เดินทางมาราชการพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้นัดหมายประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระะทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนเรื่องที่หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ติดตามคือ เรื่อง การอนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้เพื่อใช้สำหรับเป็นล้งแกะกุ้งตัดหัวปลาเนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้หารือไปยังกรมป่าไม้ และกรมป่าไม้เจ้าของพื้นที่ ยังไม่แจ้งตอบมา โดยท่าน รมช.ฯให้ฝ่ายเลขาฯขอสำเนาเรื่องเพื่อประสานติดตามให้ต่อไป

By |มีนาคม 12th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments