ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี่การจัดการ มทร.ศึกษาดูงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี [...]