Home2020-05-08T07:26:20+00:00

ความเป็นมา

           สะพานปลานครศรีธรรมราชเดิมได้จัดตั้งขึ้นเป็นท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมงที่มาจากข้อเรียกร้องของชาวประมงและจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ แม่น้ำปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  บนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ เนื้อที่ 115ไร่

ในปี 2509   องค์การสะพานปลาได้เสนอขอความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อก่อสร้างเป็นท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่มาศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ และรัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณความช่วยเหลือเป็นเงิน 467 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราชเมื่อ วันที่ 4  กันยายน  2530  โดยแบ่งเป็นระยะที่ 1 ก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงความยาว 253  เมตรและท่าเทียบเรือลงน้ำมันและน้ำแข็ง 25 เมตร เป็นเงิน 220  บาท ระยะที่ 2 ก่อสร้างโรงประมูลคัดเลือกสัตว์น้ำ สำนักงานท่าเทียบเรือประมง อาคารแพปลา ตลาดขนส่งสัตว์น้ำ โรงน้ำแข็ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นเงิน  247 ล้านบาท  ทั้งนี้องค์การสะพานปลาได้สมทบงบประมาณในการก่อสร้างประกอบด้วย การถมดินพื้นที่โครงการ ถนนทางเข้าโครงการ (และบางส่วนได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นเงิน 32.0027 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 499,002,700 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมและต้อนรับท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต๕(นางอุมาพร พิมลบุตร)ติดตามงานที่จังหวัดนครศรีฯ

      เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุติพร  [...]

By |เมษายน 2nd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

       เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. [...]

By |มีนาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี่การจัดการ มทร.ศึกษาดูงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี [...]

เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และคณะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

           เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา [...]

By |มีนาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เข้าร่วมประชุมการติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  [...]

By |มีนาคม 12th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments